Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6185 / 310 trang
04/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Long
02/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Vĩnh Long
01/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long
73 /TB-UBND07/12/2022Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
2603/QĐ-UBND08/12/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022 - 2025
2607/QĐ-UBND 08/12/2022Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3915/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 145,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Vân và Châu Thị Sáu, tách thửa số 204, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3914/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 58,1m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Ngọc Phí,tách thửa số 217, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3913/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 49,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Luận và Lê Thị ánh, tách thửa số 203, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3912/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 74,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Hoàng Nhơn và Lương Thị Mộng Điệp, tách thửa số 198, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3911/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 108,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Điền và Trần Thanh Hoa, tách thửa số 185, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3910/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 131,5m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Mao, tách thửa số 184 (tách 749), thuộc tờ bản đồ số 8 (4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3909/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 11,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Lẹ Em, tách thửa số 159, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3908/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 130,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Phúc và Lê Thị Kim Hạnh, tách thửa số 514, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3907/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 41,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Tấn Đức và Điều Diễm Thúy, tách thửa số 513, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3906/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,2m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thùy Trang, tách thửa số 481, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3904/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Hùng Em, tách thửa số 479, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3903/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 22,0m2 đất ở tại nông thôn của ông(bà) Huỳnh Thị Kim Dợn và Nguyễn Thành Nam, tách thửa số 449, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3902/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 19,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Minh Toàn, tách thửa số 124, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long