Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1313 / 66 trang
07/KH-UBND26/01/2015Kế hoạch thực hiện chiến dịch mùa khô năm 2015 của huyện Vũng Liêm
252 /QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của huyện Vũng Liêm
99/UBND-VX13/02/2015Về việc tổ c hức tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015
27/BC-UBND20/02/2015Báo cáo nhanh tình hình trong Tết Ất Mùi năm 2015
28/BC-UBND22/02/2015Sơ kết tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
339 /QĐ-UBND25/02/2015Ban hành Chương trình công tác cụ thể thực hiện những công việc trọng tâm năm 2015
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2821/UBND-VX31/12/2014Chỉ đạo cung cấp danh sách Hội đồng hương Vĩnh Long có đóng góp xây dựng quê hương
2814/UBND-NC08/02/2015Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3907/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2805/UBND-XDCB29/12/2014Chỉ đạo tham mưu triển khai Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long
2530/UBND-XDCB26/11/2014Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
4154/QĐ-UBND26/08/2014Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển giáo viên Mầm non ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015
633/09/05/2014Công văn 633/UBND huyện Long Hồ về việc sử dụng hộp thư điện tử với tên miền hlh@vinhlong.gov.vn để trao đổi văn bản trong hoạt động của CQNN
28/UBND-KH23/08/2012Kế hoạch phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
737/UBND26/06/2013Công văn Ủy ban nhân dân huyện về việc sử dụng hộp thư điện tử
208/BC-UBND09/12/2014Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
05/2013/QĐ-UBND04/02/2015ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Tài Nguyên Môi Trường
06/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh Tra thị xã
02/2013/QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Phòng Y Tế
05/NQ-HĐND04/02/2015Về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015