Tìm kiếm    Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
06/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
42/42/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
41/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
102/2009/NĐ-CP 06/11/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2108/UBND-HCTC 12/08/2009 V/v chấn chỉnh công tác hành chính văn thư và gửi văn bản điện tử qua mạng theo CT 03 của UBND tỉnh
26//2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
10/2009/QĐ-UBND 16/04/2009 Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
48/QĐ-TTg 31/03/2009 Phê duyệt ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
03/CT-UBND 10/03/2009 V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư tín điện tử tại các cơ quan nhà nước
02/QĐ-VPUBND 15/01/2009 Về việc thành lập Ban quản lý dự án "Xây dựng phần mềm một cửa liên thông các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long"
09/QĐ-VPCP 05/01/2009 Về việc phê duyệt Phương án Kỹ thuật - Kinh tế (tổng thể) triển khai Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giai đoạn 2008-2010
1656/QĐ-VPCP 31/12/2008 Về việc phê duyệt dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ“
1671 /QĐ-VPCP 31/12/2008 Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"
07/2008/CT-BTTTT 30/12/2008 Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
09/2008/TT-BTTTT 24/12/2008 Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
 50 văn bản