Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6017 / 301 trang
2263/QĐ-UBND04/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
2261/QĐ-UBND 04/11/2022Phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi - năm 2022.
360/BC-UBND04/11/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09 /NQ-HĐND26/10/2022Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
356/BC-UBND02/11/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2022.
2238/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và điều chỉnh Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 và Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2236/QĐ-UBND01/11/2022Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2237/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2235/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
2242/QĐ-UBND01/11/2022Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
3777/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 2,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Kim Thanh, tách thửa số 142, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3776/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Trò, tách thửa số 141, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3774/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 28,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Liêm, tách thửa số 140, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3773/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 75,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Trung Tính, tách thửa số 143, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3771/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Hạnh, tách thửa số 62, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3770/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Hà và Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tách thửa số 132, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3769/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 67, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3768/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 101,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Thị Liêm và Nguyễn Văn Nghĩa, tách thửa số 68, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3765/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 32,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Kim Xuyến, tách thửa số 435, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3764/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 105,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Kim Khương, tách thửa số 436-2, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long