Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4639 / 232 trang
3779/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 24,8m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Võ Văn Be, tách thửa số 460, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3778/QĐ-UBND27/10/2022Thu hồi 15,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Mười, tách thửa số 441, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
580/TB-UBND07/11/2022Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Long
32/2022/QĐ-UBND04/11/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
31/2022/QĐ-UBND04/11/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
09 /NQ-HĐND26/10/2022Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
3777/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 2,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Kim Thanh, tách thửa số 142, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3776/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Trò, tách thửa số 141, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3774/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 28,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Liêm, tách thửa số 140, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3773/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 75,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Trung Tính, tách thửa số 143, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3771/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Hạnh, tách thửa số 62, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3770/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Hà và Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tách thửa số 132, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3769/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 67, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3768/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 101,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Thị Liêm và Nguyễn Văn Nghĩa, tách thửa số 68, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3765/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 32,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Kim Xuyến, tách thửa số 435, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3764/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 105,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Kim Khương, tách thửa số 436-2, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3763/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Kim Khương, tách thửa số 436-1, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3762/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 5,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Út và Châu Thị Xinh, tách thửa số 5 (tách 41B), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3761/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 4, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3761/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 4, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.