Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
93/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn dự toán thungân sách nhà nước,chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và số bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2021
92/NQ-HĐND17/12/2020điều chỉnh, bổ sung danh mục công trìnhvà vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
91/NQ-HĐND17/12/2020Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
90/NQ-HĐND17/12/2020Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
89/NQ-HĐND17/12/2020Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
88/NQ-HĐND17/12/2020Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
87/NQ-HĐND17/12/2020Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
86/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
85/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40/2020/QĐ-UBND29/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
39/2020/QĐ-UBND29/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
19/2020/NQ-HĐND11/12/2020Quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
18/2020/NQ-HĐND11/12/2020Về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
17/2020/NQ-HĐND11/12/2020Quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức
16/2020/NQ-HĐND11/12/2020Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
15/2020/NQ-HĐND11/12/2020Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/2020/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020; kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021.
13/2020/NQ-HĐND11/12/2020Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008của Hội đồng nhân dân tỉnh về việclập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
38/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
37/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.