Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
627/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8546/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
626/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Lon
625/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
624/QĐ-UBND15/01/2021Về việc Điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8563/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
623/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8389/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
555/QĐ-UBND14/01/2021Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
01/BC-BCĐ04/01/2021Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 và Phương hướng phòng, chống dịch năm 2021
5224 /QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
362304/08/2020quyết định công khai quyết toán 2019
362404/08/2020Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020
686523/12/2020Quyết định thu NSNN chi ngân sách địa phương 2021
640111/12/2020Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2021
23/NQ-HĐND18/12/2020Về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nướcc năm 2021,phương án phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
22/NQ-HĐND18/12/2020Về việc phê duyệt danh mục các văn bản trình tại kỳ họp HĐND huyện năm 2021
21/NQ-HĐND18/12/2020Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Trà Ôn
20/NQ-HĐND18/12/2020Đánh giá tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
19/NQ-HĐND18/12/2020 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND18/12/2020Xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021