Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
82/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Bình Minh năm 2019
81/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
80/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu xã hội Nghị quyết số 110/NQ-HĐND, ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
79/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
78/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
77/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
67/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
BC02/07/2020BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
3021/QĐ-UBND14/07/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 05 năm (2015- 2020)
3019/QĐ-UBND13/07/2020Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Chợ và Khu phố chợ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
3018/QĐ-UBND13/07/2020Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020
3016/QĐ-UBND13/07/2020Về việc công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2020
08/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20/2020/QĐ-UBND08/07/2020Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
3002/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,2 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ bà Lê Thị Kiều
3001/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,4 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ bà Lý Thị Dứng
3000/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,3 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ ông Mai Văn Cảnh
2999/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,3 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ ông Ngô Văn Vui
2998/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,2 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ ông Mai Văn Thới
2997/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,2 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ bà Nguyễn Thị Ba