Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
02/2008/QĐ-UBND09/01/2008Về việc chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2008/QĐ-UBND04/01/2008Về việc quy ðịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ðịnh mức phân bổ chi ðầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai ðoạn 2008-2010
03/2008/QĐ-UBND25/01/2008Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2008 trên địa bàn tỉnh
07/2008/QĐ-UBND05/03/2008Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
01/CT-UBND09/01/2008Chỉ thị về công tác QS-QP địa phương 2008
09/2007/QĐ.UBND11/05/2007Về việc bãi bỏ các quyết định, công văn về phí, lệ phí không còn hiệu lực
06/CT-UBT02/04/1987Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
19/CT-UBT17/07/1985Đẩy mạnh công tác phát thanh và sự nghiệp truyền thanh
23/CT.UBT18/09/1984Chấp hành nghiêm chỉnh về việc đặt các trạm kiểm soát trên khâu lưu thông.
01/CT-UBT06/01/1983V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
08/CT-UBT06/01/1976Về việc Thực hiện pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy
07/CT-UBND17/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
819/QĐ-UBN16/04/2007V/v thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal)
1249/QĐ-UBND15/06/2007V/v công bố chính thức đưa vào khai thác Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal ) trên mạng INTERNET
1388/2006/QĐ.UBND03/07/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.
07/CT.UBND11/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
11/CT.UBT05/05/2000Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
10/2000/CT.UBT05/05/2000" Về việc thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg ngày 20/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng ( Khoá VIII ) "
08/2000/CT.UBT05/05/2000V/v: cử cán bộ đi đào tạo trung học lưu trữ
07/2000/CT.UBT11/04/2000Về Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp