Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
16/CT-UBND25/12/2006Chỉ thị về phát triển ngành gốm VL
02/CT-UBND25/03/2008Chỉ thị về việc cấm xe ba gác máy lưu hành trong nội thị và quốc lộ theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
54/2007/NQ-HĐND12/07/2007Nghị quyết về định hướng đầu tư, danh mục công trình XDCB chủ yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 -2009
50/2007/NQ-HĐND25/01/2007Về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007
49/2007/NQ-HĐND25/01/2007Về chương trình hoạt động giám sát
48/2007/NQ.HĐND25/01/2007Nghị quyết về việc phê chuẩn đề án đề nghị công nhận Thị xã Vĩnh long, Tỉnh Vĩnh long đạt chuẩn đô thị loại 3
47/2007/NQ.HĐND25/01/2007Nghị quyết kỳ họp thứ 9 khóa VII về phí, lệ phí
46/2007/NQ-HĐND25/01/2007V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2007
55/2007/NQ-HĐND12/07/2007Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 về danh mục công trình khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2006-2010"
53/2007/NQ.HĐND11/07/2007Phê chuẩn "chế độ chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập"
52/2007/NQ.HĐND12/07/2007Về KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối 2007
51/NQ-HĐND05/06/2007Phê chuẩn Đề án về việc chia tách huyện Bình Minh để thành lập hai huyện mới: Bình Minh và Bình Tân
62/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết số 62, về việc điều chỉnh Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2007 – 2010
61/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 54/2003/NQ-HĐND K6 về mức thu huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn
60/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết phê chuẩn sửa đổi, bổ sung NQ số 47/2007/NQ-HĐND
59/NQ-NĐND07/12/2007Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị; Mức chi đón tiếp khách quốc tế và chi tiếp khách trong nước đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
58/NQ-NĐND07/12/2007Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2008, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2008
57/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết qui định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 – 2010
56/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán NS năm 2006
18/CT-UBND18/12/2007Tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008