Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
1809/UBND-KSTTHC16/10/2020v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
1794/UBND-ND16/10/2020 Công văn thông báo chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh.
28/2020/QĐ-UBND15/09/2020Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
27/2020/QĐ-UBND14/09/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 19/8 /2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.
3933/QĐ-UBND28/09/2020Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét kênh Cà Dăm, Ranh Làng Cây Gòn, xã Tích Thiện
3880/QĐ-UBND17/09/2020Về việc giao 256,6 m2 đất tại xã Xuân Hiệp cho bà Huỳnh Thị Mười
3850/QĐ-UBND10/09/2020Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2020
3851/QĐ-UBND10/09/2020Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2020
3917/QĐ-UBND25/09/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường liên ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
TB-UBND18/09/2020Đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
26/2020/QĐ-UBND08/09/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND, ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
3880/QĐ-UBND17/09/2020Về việc giao 256,6 m2 đất tại xã Xuân Hiệp cho bà Huỳnh Thị Mười
4208/QĐ-UBND15/09/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tam Bình
06/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
04/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
02/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2019
01/NQ-HDND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
80203/09/2020đề nghị đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
80203/09/2020đề nghị đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
80203/09/2020đề nghị đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.