Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
36/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.
2141 /UBND-KSTTHC14/12/2020Công bố danh mục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
35/2020/QĐ-UBND15/12/2020Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2020/QĐ-UBND18/11/2020Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
34/2020/QĐ-UBND11/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long.
33/2020/QĐ-UBND08/12/2020Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1954/UBND-KSTTHC13/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1953/UBND-KSTTHC13/11/2020 Về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
30/2020/QĐ-UBND05/11/2020Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
257/BC-UBND12/11/2020Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020
239/BC-UBND15/10/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÕNG QUÝ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2020
208/BC-UBND14/09/2020Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
31/2020/QĐ-UBND09/11/2020Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trong trường hợp giao đất làm nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
29/2020/QĐ-UBND04/11/2020Ban hành đơn giá dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa áp dụng tại Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long.
194/BC-UBND02/10/2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
176/BC-UBND18/09/2020Báo cáo tình hình thực hiệm Kiểm soát TTHC quí III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2020
100/BC-UBND15/06/2020Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
133/BC-UBND13/08/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
54/BC-UBND14/04/2020Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2020
1808/UBND-KSTTHC16/10/2020phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.