Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4639 / 232 trang
3760/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 107,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thanh Thủy, tách thửa số316, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3759/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 124,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Dương và Trần Thị Thuý Nga, tách thửa số 257, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3758/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Năm và Lê Thị Nga, tách thửa số 258, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3757/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 51,6m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Thu Hà,tách thửa số 259, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3756/QĐ-UBND27/10/2022Thu hồi 28,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Thị Thùy Trang và Nguyễn Thanh Quang, tách thửa số 260, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3755/QĐ-UBND27/10/2022Thu hồi 91,1m 2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Huỳnh Thanh Thủy, tách thửa số 261 (tách 783+800), thuộc tờ bản đồ số 14 (8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3754/QĐ-UBND29/10/2022Thu hồi 299,5m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Huỳnh Xứng, tách thửa số 253 (tách 23), thuộc tờ bản đồ số 14 (8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3753/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 102,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thanh Tảo, tách thửa số 170, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3752/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 72,5m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trương Thị Hồng Sương, tách thửa số 246 (tách 6), thuộc tờ bản đồ số 14 (8). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
95/TB28/10/2022Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
30/2022/QĐ-UBND26/10/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.
29/2022/QĐ-UBND20/10/2022Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3751/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 61,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Chí Thích và Nguyễn Thị Ngọc Loan, tách thửa số 247, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3750/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 237,9m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 171, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3749/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 7,7m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Hồ Văn Khiêm, tách thửa số 169, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3748/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi đất ông Ông Lê Văn Thi và Trang Kim Mai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, đường tỉnh 902, (đoạn từ cầu Mỹ An – cầu Vũng Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
28/2022/QĐ-UBND19/10/2022Ban hành Quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
86 /TB-UBND10/10/2022Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2022- 2023
704/TB-UBND11/10/2022Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
522/TB-UBND03/10/2022Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long