Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
751/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Phạm Thị Tho thửa 2
750/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Phạm Thị Tho
749/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Đặng Thị Đường
748/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Đặng Thị Điệp
747/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2 Trương Thành Dãnh
746/QĐ-UBND08/03/2022Thu hồi đất để thực hiện dự án phân pha dây dẫn đường dây 110KV Vũng Liêm – Trà Vinh 2
0328/01/2022THÔNG BÁO: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
10/2022/QĐ-UBND07/03/2022Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2022/QĐ-UBND07/03/2022Ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2022/QĐ-UBND 02/03/2022QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
07/2022/QĐ-UBND25/02/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
04/2022/QĐ-UBND 27/01/2022Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
465/QĐ-UBND21/02/2022Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Minh Mẫn, cư ngụ Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
06/2022/QĐ-UBND18/02/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
05/2022/QĐ-UBND15/02/2022Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Bình Minh
13/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Bình Minh
14/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc giao lô nền tái định cư vùng ngập lũ ấp Thuận Phú B, xã Thuận An, thị xã Bình Minh
07/02/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư khu công nghiệp Bình Minh
07/TB-UBND11/02/2022Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vũng Liêm