Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
13/2007/QĐ-UBND07/08/2007Về việc thu hồi Quyết định số 4000/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.
12/2007/QĐ-UBND21/06/2007Về việc huỷ bỏ Quyết định số: 4438/2004/QĐ.UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong tỉnh
11/2007/QĐ-UBND07/06/2007Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh
10/2007/QĐ-UBND22/05/2007Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh
72/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế ngân sách
71/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2008
70/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2008
69/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn mức đóng góp với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm giáo dục Lao động - Xã hội
68/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
67/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phân loại hành chính tỉnh Vĩnh Long
66/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2008
65/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phương thức bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
64/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 2008
06/2008/QĐ-UBND05/02/2008Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/2008/QĐ-UBND31/01/2008Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2008/QĐ-UBND29/01/2008Ban hành Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
02/2008/QĐ-UBND09/01/2008Về việc chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2008/QĐ-UBND04/01/2008Về việc quy ðịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ðịnh mức phân bổ chi ðầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai ðoạn 2008-2010
03/2008/QĐ-UBND25/01/2008Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2008 trên địa bàn tỉnh
07/2008/QĐ-UBND05/03/2008Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.