Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4810 / 241 trang
489/TB-UBND30/05/2023Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2023
11/2023/QĐ-UBND30/05/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
488/TB-UBND25/05/2023Về việc thuyên chuyển và nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024
10/2023/QĐ-UBND23/05/2023Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
11/TB-PLĐTBXH19/05/2023Thông báo chọn hòa giài viên lao động trên địa bàn huyện Vũng Liêm
0/TB16/05/2023báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi Tài chính - Kế toán kèm Thông báo 848/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi kiến thức chung kèm Thông báo 484/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức phường năm 2023
06/TB-TTGDNN-GDTX15/05/2023Về việc mở các lớp đào tạo nghề năm 2023 huyện Vũng Liêm
1286 /QĐ-UBND11/04/2023Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện Tam Bình
08/CT-UBND09/05/2023Chỉ thị về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
63/UBND13/01/2023V/v triển khai các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
01/TB-UBND06/01/2023Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Bình
11/QĐ-HĐND28/12/2022Về việc quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2023
09/2023/QĐ-UBND 05/05/2023Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
08/2023/QĐ-UBND12/04/2023Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
265/PTNMT07/04/2023Công văn đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Trạm y tế xã Tân An Hội
23/KH-UBND12/04/2023Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức
07/2023/QĐ-UBND07/04/2023Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch và các hoạt động quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready