Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1357 / 68 trang
01/CT-UBND09/01/2008Chỉ thị về công tác QS-QP địa phương 2008
09/2007/QĐ.UBND11/05/2007Về việc bãi bỏ các quyết định, công văn về phí, lệ phí không còn hiệu lực
1388/2006/QĐ.UBND03/07/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.
07/CT.UBND11/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
11/CT.UBT05/05/2000Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
10/2000/CT.UBT05/05/2000" Về việc thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg ngày 20/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng ( Khoá VIII ) "
08/2000/CT.UBT05/05/2000V/v: cử cán bộ đi đào tạo trung học lưu trữ
07/2000/CT.UBT11/04/2000Về Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
06/2000/CT.UBT30/03/2000Về việc uốn nắn chỉ đạo công tác thu thuế SDĐNN, thuế NĐ và TLP năm 2000.
04/2000/CT.UBT18/02/2000Về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000, Tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 1996 – 2000 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em 2001 – 2010
03/2000/CT.UBT12/01/2000Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Canh Thìn.
01/2000/CT.UBT04/01/2000Về việc triển khai thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”.
07/2003/CT.UB01/04/2003Về việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động hòa giải ở cơ sở.
06/2003/CT.UB21/03/2003Về việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian Mỹ tấn công xâm lược Irắc.
05/2003/CT.UB21/03/2003V/v đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"
04/2003/CT.UB02/03/2003Về việc thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng năm 2003.
03/2003/CT.UB14/02/2003Về việc thực hiện nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ
02/2003/CT.UB14/01/2003về sắp xếp , đổi mới DNNN thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2002-2004
01/2003/CT.UB13/01/2003Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi
23/2004/CT.UB27/12/2004Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Ất Dậu 2005