Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
17/2020/QĐ-UBND19/05/2020Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định Bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15/2020/QĐ-UBND07/05/2020Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/2020/QĐ-UBND24/04/2020Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh.
13/2020/QĐ-UBND08/04/2020Sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
12/2020/QĐ-UBND23/03/2020Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
00/KH-STNMT18/03/2020KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) TỈNH VĨNH LONG
11/2020/QĐ-UBND13/03/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
10/2020/QĐ-UBND05/03/2020 Ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2020/QĐ-UBND03/03/2020QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
08/2020/QĐ-UBND03/03/2020QUYẾT ĐỊNH Quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
07/2020/QĐ-UBND03/03/2020Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
06/2020/QĐ-UBND13/02/2020Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/2020/QĐ-UBND04/02/2020Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3255/QĐ-UBND30/12/2019về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020
04/2020/QĐ-UBND04/02/2020Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban tỉnh Vĩnh Long ban hành
03/2020/QĐ-UBND17/01/2020Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
3234/QĐ-UBND27/12/2019Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
02/2020/QĐ-UBND14/01/2020Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
01/2020/QĐ-UBND10/01/2020Ban hành quy định xác định và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
37/2019/QĐ-UBND20/12/2019Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.