Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1351 / 68 trang
10/2021/QĐ-UBND26/04/2021Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/2021/QĐ-UBND15/04/2021Bãi bỏ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
08/2021/QĐ-UBND06/04/2021Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long.
07/2021/QĐ-UBND30/03/2021Ban hành quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
06/2021/QĐ-UBND12/03/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
05/2021/QĐ-UBND03/03/2021Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
04/2021/QĐ-UBND 03/03/2021Quy định định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
03/2021/QĐ-UBND02/03/2021Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
02/2021/QĐ-UBND22/02/2021Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
01/2021/QĐ-UBND28/01/2021Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
43/2020/QĐ-UBND31/12/2020Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ- UBND, ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
40/2020/QĐ-UBND29/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
39/2020/QĐ-UBND29/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
38/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
37/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
36/2020/QĐ-UBND23/12/2020Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.
35/2020/QĐ-UBND15/12/2020Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2020/QĐ-UBND18/11/2020Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
34/2020/QĐ-UBND11/12/2020Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long.
33/2020/QĐ-UBND08/12/2020Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.