Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
166/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân, thành phố Vĩnh Long
165/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
164/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
163/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
162/NQ-HĐND31/05/2019Về việc điều chỉnh Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đầu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
161/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
160/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
159/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
158/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành quy địnhmột số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
156/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành quy định mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
155/NQ-HĐND13/12/2018Quy định mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
154/NQ-HĐND13/12/2018Quy định nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
153/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
152/NQ-HĐND13/12/2018Về việc quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh
148/NQ-HĐND13/12/2018Về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ngân sách Trung ương
147/NQ-HĐND13/12/2018Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
146/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08
145/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
144/NQ-HĐND13/12/2018Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
142/NQ-HĐND11/12/2018Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021