Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
189/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ 10% vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
188/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 170/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020
187/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
186/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
185/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
183/2019/NQ-HĐND19/07/2019Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
182/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019 - 2020
181/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết ban hành Quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng
180/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
179/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về việc bãi bỏ Điểm c, Khoản 4, Mục III phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
178/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 149/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
177/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 147/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
176/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2019
173/2019/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
172/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về quyết định giao biên chế Hội; phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long
171/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc sửa đổi Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
170/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020
169/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
168/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè Chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
167/NQ-HĐND31/05/2019Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường giao thông phát triển hạ tầng du lịch 04 xã cù lao huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long