Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
209/NQ-HĐND06/12/2019Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
207/NQ-HĐND06/12/2019Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
206/NQ-HĐND06/12/2019Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
205/NQ-HĐND06/12/2019Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
202/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
195/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
204/2019/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
203/2019/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể tại các Điều 4, 5, 6 của Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
201/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
200/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021
199/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
198/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh
197/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Chà Và, khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
196/NQ-UBND17/10/2019Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Long
194/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về điều chỉnh phụ lục số 8 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
193/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về điều chỉnh Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
192/NQ-HĐND17/10/2019Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại: Phụ lục số 2, số 5 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; Phụ lục số 4 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 06/7/2018; Phụ lục số 1 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 13/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
184/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
191/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
190/2019/NQ-HĐND12/07/2019Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long