Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
229/NQ-HĐND13/01/2020Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035
231/NQ-HĐND13/01/2020Về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị xã Bình Minh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Long”
218/NQ-HĐND06/12/2019Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 12/7/2019; Điều 1, Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
213/NQ-HĐND06/12/2019Thông qua bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
212/NQ-HĐND06/12/2019Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh
211/NQ-HĐND06/12/2019Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
219/2019/NQ-HĐND06/12/2019Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh long
228/NQ-HĐND06/12/2019Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
227/NQ-HĐND06/12/2019Về việc quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 trên địa bàn tỉnh
226/NQ-HĐND06/12/2019Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
225/NQ-HĐND06/12/2019Điều chỉnh Phụ lục số 6 và Phụ lục số 7 kèm theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
224/NQ-HĐND06/12/2019Điều chỉnh Khoản 4, Mục III phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
223/2019/NQ-HĐND06/12/2019Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
222/NQ-HĐND06/12/2019Về việc thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
221/2019/NQ-HĐND06/12/2019Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dânthuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
220/2019/NQ-HĐND06/12/2019Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
217/NQ-HĐND06/12/2019Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
216/2019/NQ-HĐND06/12/2019Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
215/NQ-HĐND06/12/2019Thông qua đối tượng khách được mời cơm để thực hiện chế độ chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
214/NQ-HĐND06/12/2019Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long