Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
15/2020/NQ-HĐND11/12/2020Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14/2020/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017 - 2020; kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021.
13/2020/NQ-HĐND11/12/2020Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008của Hội đồng nhân dân tỉnh về việclập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
11/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
244/NQ-HĐND16/03/2020Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các ấp, khóm thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít
02/2020/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
243/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Quyết định số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội năm 2020.
242/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 trên địa bàn tỉnh
241/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
240/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
239/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung các điểm đấu nối với đường tỉnh tại Điều 1, Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
238/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết Điều chỉnh địa điểm Dự án Nhà máy điện mặt trời VNECO-Vĩnh Long (Cụm công nghiệp Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm) trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.
237/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
236/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
05/2020/NQ-HĐND16/03/2020Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844)” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
04/2020/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
03/2020/NQ-HĐND16/03/2020Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
230/NQ-HĐND13/01/2020Về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long”