Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 233 / 12 trang
105 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tam Bình
02 /TB-UBND14/01/2021Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Bình
104 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2020 của huyện Tam Bình
01/KH-UBND06/01/2021Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
5224 /QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
2141 /UBND-KSTTHC14/12/2020Công bố danh mục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1954/UBND-KSTTHC13/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1953/UBND-KSTTHC13/11/2020 Về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1808/UBND-KSTTHC16/10/2020phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1809/UBND-KSTTHC16/10/2020v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
1794/UBND-ND16/10/2020 Công văn thông báo chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh.
4208/QĐ-UBND15/09/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tam Bình
3638/QĐ-UBND15/07/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
268/UBND-KSTTHC26/02/2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
267/UBND-KSTTHC26/02/2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
15/TB-UBND02/03/2020THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2020
182/UBND-KSTTHC13/02/2020Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
86 /QĐ-UBND16/01/2020Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2019 của huyện Tam Bình
131 /QĐ-UBND21/01/2020Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tam Bình
130 /QĐ-UBND21/01/2020Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Tam Bình (lần 3)