Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 114 / 6 trang
30/09/2021CONG KHAI DANH MUC QTOAN NS 2020
30/09/2021CONG KHAI QTOAN NS 2020
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh
QĐ-129-202006/02/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động – Thƣơng binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-46-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
QĐ-45-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
QĐ-29-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-28-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-27-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-26-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính đƣợc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
QĐ-14-202006/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-01-202003/01/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
BC06/02/2020Báo cáo Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
06/02/2020Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh