Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 8187 / 410 trang
09/2023/QĐ-UBND 05/05/2023Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
919 /QĐ-UBND26/04/2023Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
913 /QĐ-UBND25/04/2023Ban hành Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
897/QĐ-UBND24/04/2023Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cơ sở huấn luyện dự bị động viên thuộc Trung đoàn 890/Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh Vĩnh Long
902/QĐ-UBND24/04/2023Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
892/QĐ-UBND 21/04/2023Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò và Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
874/QĐ-UBND 20/04/2023Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
861/QĐ-UBND19/04/2023Về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - “Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0”
08/2023/QĐ-UBND12/04/2023Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
845 /QĐ-UBND17/04/2023QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” năm 2023.
851/QĐ-UBND17/04/2023V/v Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Dân tộc (ngôn ngữ Khmer) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với Sơn Chanh Hoa Ny
855/QĐ-UBND17/04/2023Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
841/QĐ-UBND17/04/2023Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
822/QĐ-UBND13/04/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
265/PTNMT07/04/2023Công văn đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Trạm y tế xã Tân An Hội
822/QĐ-UBND 13/04/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
815/QĐ-UBND12/04/2023Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
820/QĐ-UBND12/04/2023Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
819/QĐ-UBND12/04/2023Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
817/QĐ-UBND12/04/2023Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready