Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 7584 / 380 trang
1602/QĐ-UBND10/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu Tân Mỹ, huyện Trà Ôn vào “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.
1601/QĐ-UBND10/08/2022Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
1608/QĐ-UBND 10/08/2022Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long.
1615/QĐ-UBND10/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
1612/QĐ-UBND10/08/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1614/QĐ-UBND10/08/2022V/v Miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự về lĩnh vực giám định tài liệu đối với Nguyễn Văn Phúc..
1613/QĐ-UBND10/08/2022V/v Thành lập Hội đồng Tư vấn giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài.
1617/QĐ-UBND10/08/2022Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long.
4/NQ-HĐND29/07/2022Về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trà Ôn
1588/QĐ-UBND08/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1597/QĐ-UBND08/08/2022Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo và kinh phí thực hiện hỗ trợ nghề
1598/QĐ-UBND08/08/2022Về việc Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn gas Thu Ngọc được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
1557/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
1495/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1494/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
65/NQ-HĐND15/07/2022Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022.
61/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 và các phụ lục số 1,3,9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Vĩnh Long.
60/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.
59/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022.
58/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.