Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 8109 / 406 trang
596/QĐ-UBND22/03/2023Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/03/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách Quý 1 năm 2023 của thị xã Bình Minh
562/QĐ-UBND20/03/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023
554/QĐ-UBND17/03/2023Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
145-QĐ/BCSĐ16/03/2023Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2022
534/QĐ-UBND15/03/2023QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long
523/QĐ-UBND14/03/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
02/2023/QĐ-UBND14/03/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
01/2023/QĐ--UBND07/03/2023Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng năm 2023
03/2023/QĐ-UBND 10/02/2023Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2023/QĐ-UBND13/03/2023Quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
518/QĐ-UBND13/03/2023Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Long
498/QĐ-UBND10/03/2023Ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023
448/QĐ-UBND09/03/2023Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023 và Hội diễn Văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III năm 2023
449/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022
450/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2022
453/QĐ-UBND09/03/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long năm 2022
439/QĐ-UBND08/03/2023Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới,phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long
52/BC-UBND08/03/2023V/v Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023
274/PTNMT06/03/2023Công văn Đăng nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Hộ kinh doanh Trường Kỳ"