Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 25 / 2 trang
16/2021/QĐ-UBND08/07/2021Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, người có công với Cách mạng tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long
522/QĐ-UBND05/03/2019Giao đất tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho Trường THCS Đông Thành quản lý
09/CT-UBND 19/06/2014Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh.
06/2010/QĐ-UBND02/02/2010Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
10/2009/QĐ-UBND16/04/2009Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
03/CT-UBND10/03/2009V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư tín điện tử tại các cơ quan nhà nước
2108/UBND-HCTC12/08/2009V/v chấn chỉnh công tác hành chính văn thư và gửi văn bản điện tử qua mạng theo CT 03 của UBND tỉnh
07/CT-UBND17/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
819/QĐ-UBN16/04/2007V/v thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal)
1249/QĐ-UBND15/06/2007V/v công bố chính thức đưa vào khai thác Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal ) trên mạng INTERNET
515/2006/QĐ-UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
356/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông.
10/2001/QĐ.UB04/01/2004Về việc: Thành lập Trung tâm tin học tỉnh Vĩnh long
4/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
448/QĐ-UBND15/03/2006Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Tổng hợp Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/2003/CT-UB 03/09/2003Về việc đẩy mạnh tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2003 -2005 tỉnh Vĩnh Long
3088/2005/QĐ-UBND30/12/2005Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long
2924/2003/QĐ-UB03/09/2003Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng mạng tin học diện rộng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số: 3034/2000/QĐ.UBT ngày 13/11/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Long
1882/QĐ-UBND21/09/2006Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet
1881/QĐ-UBND21/09/2006Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo biên soạn nội dung thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long