Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
280/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long về Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh
286/NQ-HĐND11/12/2020Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
285/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung: Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết 192/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với "Dự án Đường trục chính thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn vào cầu Cần Thơ)"
284/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung: Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Điều 1 Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND đối với "Dự án Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long"
283/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với "Dự án Cầu và Đường đến Trung tâm xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long"
282/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với "Dự án Cầu và Đường đến Trung tâm xã Nhơn Bình,huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long"
281/NQ-HĐND11/12/2020Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
279/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số211/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐNDngày 07/7/2017; Điều 1 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
276/NQ-HĐND11/12/2020Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
271/NQ-HĐND11/12/2020Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đối nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
278/NQ-HĐND11/12/2020Phê chuẩn dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021
277/NQ-HĐND11/12/2020Về quyết định giao biên chế công chức, phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
275/NQ-HĐND11/12/2020Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025
274/NQ-HĐND11/12/2020Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
273/NQ-HĐND11/12/2020Xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
272/NQ-HĐND11/12/2020Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
19/2020/NQ-HĐND11/12/2020Quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
18/2020/NQ-HĐND11/12/2020Về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
17/2020/NQ-HĐND11/12/2020Quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức
16/2020/NQ-HĐND11/12/2020Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025