Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2009
Ngày có hiệu lực 16/04/2009
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 10/2009/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • V/vban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long