Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với "Dự án Cầu và Đường đến Trung tâm xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long"
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 283/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày có hiệu lực 09/12/2020
Người ký Bùi Văn Nghiêm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với "Dự án Cầu và Đường đến Trung tâm xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long"
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: 283.pdf

Văn Bản Khác
  • Quyết Định Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.