Về việc quy ðịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ðịnh mức phân bổ chi ðầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai ðoạn 2008-2010
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2008
Ngày có hiệu lực 04/01/2008
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Về việc quy ðịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ðịnh mức phân bổ chi ðầu tư phát triển bằng ngân sách Nhà nước giai ðoạn 2008-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 01/2008/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.