Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 14 / 1 trang
1557/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
1495/QĐ-UBND15/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
65/NQ-HĐND15/07/2022Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022.
61/NQ-HĐND15/07/2022Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 và các phụ lục số 1,3,9 ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Vĩnh Long.
59/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022.
58/NQ-HĐND15/07/2022Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
531/QĐ-UBND17/03/2022Về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021
24/NQ-HĐND09/09/2021Về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuỗi năm 2021.
106/HĐND-VP30/12/2020Về việc đính chính Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
105/HĐND-VP30/12/2020Về việc đính chính Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
232/NQ-HĐND13/01/2020Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
235/NQ-HĐND13/01/2020Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
234/NQ-HĐND13/01/2020Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
233/NQ-HĐND13/01/2020Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ipv6 ready