Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 465 / 24 trang
1455/cv 15/08/2018thực hiện công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính trên địa bàn huyện
1322/cv25/07/2018về việc chỉ đạo các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài
892/cv23/05/2018về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác phòng chống tham nhũng
756/cv04/05/2018về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã- thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
440/cv08/11/2018thực hiện chị thị số 02/CT-TTG , Ngày 13/01/2018 của thủ tướng chính phủ
1983/cv08/11/2018về việc thực hiện thông tin và truyền thông hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018
1227/qd13/02/2018về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dỏi thi hành pháp luật năm 2018
1055/qd08/02/2018về việc ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ký 2014-2018 trên địa bàn huyện trà ôn
185/cv31/01/2018về việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo , ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/hd04/06/2018về việc ký kết giao ước thi đua , cách chấm điểm các chỉ tiêu thi đua khối ngành huyện và cụm xã, thị trấn năm 2018
02/hd16/10/2018về việc nội dung ký kết giao ước thi đua và quy trình bình xét, dề nghị khen thưởng ngành giáo dục
236/hd06/07/2018hướng dẩn nội dung ký kết giao ước thi đau và hoạt động bình xét cụm thi đua các huyện thị xã , thành phố
6177/qd01/11/2018về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh vĩnh long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
1350/cv31/07/2018về việc tăng cường đẩy mạnh các chỉ tiêu thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2018
2037/cv15/11/2018về việc thống nhất đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường dal ấp hồi thành xã xuân hiệp huyện trà ôn
5329/qd14/09/2018về việc tặng giấy khên cho thập thể và các cá nhân tiêu biểu trong hộc tập tích cực tham gia các hoạt động phong trào của chi hội sinh viên trà ôn tại trường ĐH cần thơ
6138/qd23/10/2018về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVC ISO 9001:2008
5792/qd19/09/2018về việc tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân trong phong trào "giỏi việc nước -đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2018
6046/qd08/10/2018vể việc tặng giấy khen cho các tập thể và các nhân đạt giải trong liên hoan nghệ thuật quần chúng khmer huyện trà ôn năm 2018
6098/qd18/10/2016về việc tặng giấy khen cho các tập thể đạt trong hội thi " tìm hiểu quyền của phụ nử theo quy định của pháp luật việt nam" huyện trà ôn năm 2018