Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4768 / 239 trang
211/QĐ-UB02/02/2023Quyết định công nhận xã - thị trấn tiếp cận pháp luật năm 2022
08/TB-HĐ30/01/2023Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tuyển vòng 2
13/TB-HĐ19/01/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023
0\TT27/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Vĩnh Xuân
0\TT27/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Vĩnh Xuân
0\TT27/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Vĩnh Xuân
02/TB-HĐTĐ30/12/2022Danh sách kết quả sát hạch giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Vũng Liêm năm 2022 - 2023
283430/12/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
01/2023/QĐ-UBND12/01/2023 Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh
12/TB-HĐ09/01/2023Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long năm học 2022 - 2023
132/QĐ-UBND06/01/2023Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
03/TB-HĐTDVC06/01/2023Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm, kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đạo tạo huyện Vũng Liêm năm 2023
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0-TB06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
2761/QĐ-UBND27/12/2022Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
38/2022/QĐ-UBND23/12/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
37/2022/QĐ-UBND22/12/2022Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
6194/QĐ-UBND30/12/2022Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022