Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4767 / 239 trang
03/CT-UBND04/04/2008Phát dộng thi đua kỷ niêm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
45/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn tổng biên chế hành chánh, biên chế sự nghiệp năm 2007
44/2006/NQ.HĐND07/12/2006Về việc phê chuẩn bảng giá đất 2007
42/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007.
41/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn về định mức phân bổ ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010
40/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê chuẩn thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
39/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006 - 2010
38/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về Phê chuẩn danh mục công trình khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng của Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010
37/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương - ổn định từ năm 2007 - 2010
36/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005
35/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
30/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2006
29/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2006
28/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc phê duyệt chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao
27/2006/NQ.HĐND16/02/2006V/v Quy định chế độ chi đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
26/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long
25/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
24/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006
23/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm (2006 - 2010) của Tỉnh Vĩnh Long
2535/2006/QĐ-UBND15/12/2006 V/v Quy định giá các loại đất