Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4639 / 232 trang
08/CT-UBND25/06/2007Chỉ thị triển khai thi hành Luật Cư trú
09/CT-UBND02/07/2007Về việc thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc bãi bỏ khoản thu theo chỉ tiêu, định mức về huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
28/2007/QĐ-UBND26/12/2007Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007
26/2007/QĐ-UBND21/12/2007Về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
25/2007/QĐ-UBND21/12/2007V/v Quy định giá các loại đất
24/2007/QĐ-UBND04/12/2007Ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
23/2007/QĐ-UBND28/11/2007Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
22/2007/QĐ-UBND07/11/2007Về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
21/2007/QĐ-UBND30/10/2007V/v Điều chỉnh Điều 39 "quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế " ban hành kèm theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh
20/2007/QĐ-UBND29/10/2007Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007
19/2007/QĐ-UBND16/10/2007Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế
18/2007/QĐ-UBND27/09/2007Về việc thu hồi Quyết định số 871/1998/QĐ/UBT ngày 25/5/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
17/2007/QĐ-UBND13/09/2007Ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
15/2007/QĐ-UBND22/08/2007Về việc thu hồi Quyết định số 4000/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.
14/2007/QĐ-UBND20/08/2007Về việc đổi tên Phòng Giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị thành Phòng Giáo dục và Đào tạo.
13/2007/QĐ-UBND07/08/2007Về việc thu hồi Quyết định số 4000/2004/QĐ-UBND ngày 18/11/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.
12/2007/QĐ-UBND21/06/2007Về việc huỷ bỏ Quyết định số: 4438/2004/QĐ.UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong tỉnh
11/2007/QĐ-UBND07/06/2007Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh
10/2007/QĐ-UBND22/05/2007Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa xã trên địa bàn tỉnh