Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4258 / 213 trang
02/2022/QĐ-UBND 18/01/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
160/BC-UBND14/12/2021Tình hình thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
01/2022/QĐ-UBND07/01/2022Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
36/2021/QĐ-UBND27/12/2021V/vban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
38/2021/QĐ-UBND30/12/2021Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
11591/QĐ-UBND29/12/2021Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
11592/QĐ-UBND29/12/2021Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025
01/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Long
03/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long
02/2021/QĐ-UBND24/12/2021Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long
37/2021/QĐ-UBND27/12/2021V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
35/2021/QĐ-UBND21/12/2021Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
34/2021/QĐ-UBND20/12/2021Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
33/2021/QĐ-UBND20/12/2021Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2021/QĐ-UBND 14/12/2021Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
4945/UBND-TH06/12/2021V/v chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính
796/TB-HĐTDVC07/12/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trà Ôn
0229/11/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
3362/QĐ-UBND06/12/2021Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030