Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
07/2007/QĐ-UBND28/03/2007Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2007/QĐ.UBND10/01/2007Ban hành Quy định quản lý phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
03/2007/QĐ-UBND08/02/2007Về việc thu hồi Quyết định số 2972/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
515/2006/QĐ-UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
356/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông.
10/2001/QĐ.UB04/01/2004Về việc: Thành lập Trung tâm tin học tỉnh Vĩnh long
4/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
448/QĐ-UBND15/03/2006Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Tổng hợp Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15/2003/QĐ-VP18/06/2003Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Tin học tỉnh Vĩnh Long
16/2003/CT-UB 03/09/2003Về việc đẩy mạnh tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2003 -2005 tỉnh Vĩnh Long
3088/2005/QĐ-UBND30/12/2005Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long
2924/2003/QĐ-UB03/09/2003Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng mạng tin học diện rộng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số: 3034/2000/QĐ.UBT ngày 13/11/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Long
1882/QĐ-UBND21/09/2006Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet
1881/QĐ-UBND21/09/2006Về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo biên soạn nội dung thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long
1880/QĐ-UBND21/09/2006Về việc ban hành Quy chế Cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long ( VinhLong Portal )
513/QĐ-UBND27/03/2006Về việc vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
459/UBND-TTTH15/03/2006Về việc cập nhật thông tin vào Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp của Chính phủ
2886/UB14/08/2002V/v phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2005
2887/2005/QĐ-UBND12/12/2005Về việc quy định công tác văn thư - lưu trữ và quản lý trình bày văn bản