Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
1656/2006/QĐ.UBND23/08/2006ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1708/2006/QĐ.UBND30/08/2006Về việc Phê duyệt Đề án “ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2010 ”.
1734/2006/QĐ.UBND05/09/2006Về việc: ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1751/2006/QĐ.UBND07/09/2006Về việc Phê duyệt Đề án “ Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2015 ”.
1783/2006/QĐ.UBND14/09/2006Về việc đính chính Quyết định số: 1568/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010.
203/2006/QĐ.UBND25/01/2006Về việc bổ sung và điều chỉnh bảng giá đất
2050/2006/QĐ.UBND16/10/2006Về việc đính chính văn bản Quyết định số: 1734/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2066/2006/QĐ.UBND17/10/2006Ban hành quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2105/2006/QĐ.UBND24/10/2006Về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.
291/2006/QĐ.UBND22/02/2006Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
410/2006/QĐ.UBND08/03/2006Về việc quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
425/2006/QĐ.UBND08/03/2006Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
515/2006/QĐ.UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
994/2006/QĐ.UBND15/05/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1759/2006/QĐ-UBND08/09/2006Ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
2098/2006/QĐ-UBND23/10/2006Ban hành quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.
1127/2001/QĐ.UBT08/05/2001V/v: Ban hành quy định về tái định cư tập trung và tái định cư phân tán.
08/2006/CT-UBND24/05/2006Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và quản lý đô thị, xử lý vi phạm theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP, ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg, ngày 28/02/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ
02/2007/QĐ-UBND29/01/2007Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình
05/2007/QĐ-UBND13/03/2007Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long