Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4810 / 241 trang
2493/2003/QĐ.UB08/01/2003Quy định danh mục và mức thu một số loại phí.
2107/2003/QĐ.UB28/07/2003Ban hành Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2003 - 2005
2106/2003/QĐ.UB28/07/2003Ban hành Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thương mại nội địa tỉnh Vĩnh Long 2003 - 2005
2007/2003/QĐ.UB22/07/2003Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003
1845/2003/QĐ.UB07/10/2003Ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc.
1381/2004/QĐ.UB19/05/2003Phê duyệt kế hoạch vận động, xây dựng " Gia đình hiếu học " tỉnh Vĩnh Long
1045/2003/QĐ.UB22/04/2003Thành lập Ban chỉ đạo việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Vĩnh long
1041/2003/QĐ.UB18/04/2003Phê duyệt kế hoạch giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo tỉnh Vĩnh Long ( Giai đoạn 2003 - 2005 )
3236/2004/QĐ.UB20/09/2004Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 2147/KH-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Long.
3155/2004/QĐ.UB09/09/2004Phê duyệt Đề án " Phát triển giáo dục Mầm non " tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2004 - 2006
3141/2004/QĐ.UB09/08/2004Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh Ủy Về việc thực hiện Nghị Quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá IX) Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
3132/2004/QĐ.UB09/07/2004Ban hành Quy chế về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.
3075/2004/QĐ.UB31/08/2004Chuyển Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật từ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em sang Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.
2998/2004/QĐ.UB18/08/2004Phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh.
2996/2004/QĐ.UB18/08/2004Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Vĩnh Long.
2319/2004/QĐ.UB08/10/2004Ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.
2140/2004/QĐ.UB21/07/2004Thu học phí của Trường Trung học Kinh tế Tài chính Vĩnh Long từ năm học 2004 - 2005 trở đi.
192/2004/QĐ.UB13/02/2004Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chánh, biên chế sự nghiệp năm 2004 cho các ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã.
1895/2004/QĐ.UB29/06/2004Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
1718/2004/QĐ.UB15/06/2004Điều chỉnh phần 1 Điều I Quyết dịnh số 590/2004/QĐ-/UB ngày 22/3/2004 vủa UBND tỉnh về quy định bổ sung tỷ lệ % phân chia các khoản thu 3 năm ( 2004 - 2006 ) giữa các cấp ngân sách ở địa phương.
ipv6 ready