Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
01/CT-UBND09/01/2008Chỉ thị về công tác QS-QP địa phương 2008
09/2007/QĐ.UBND11/05/2007Về việc bãi bỏ các quyết định, công văn về phí, lệ phí không còn hiệu lực
06/CT-UBT02/04/1987Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
19/CT-UBT17/07/1985Đẩy mạnh công tác phát thanh và sự nghiệp truyền thanh
23/CT.UBT18/09/1984Chấp hành nghiêm chỉnh về việc đặt các trạm kiểm soát trên khâu lưu thông.
01/CT-UBT06/01/1983V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
08/CT-UBT06/01/1976Về việc Thực hiện pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy
07/CT-UBND17/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
819/QĐ-UBN16/04/2007V/v thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal)
1249/QĐ-UBND15/06/2007V/v công bố chính thức đưa vào khai thác Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal ) trên mạng INTERNET
1388/2006/QĐ.UBND03/07/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Long.
07/CT.UBND11/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
11/CT.UBT05/05/2000Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
10/2000/CT.UBT05/05/2000" Về việc thực hiện Quyết định số 207/1999/QĐ.TTg ngày 20/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng ( Khoá VIII ) "
08/2000/CT.UBT05/05/2000V/v: cử cán bộ đi đào tạo trung học lưu trữ
07/2000/CT.UBT11/04/2000Về Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp
06/2000/CT.UBT30/03/2000Về việc uốn nắn chỉ đạo công tác thu thuế SDĐNN, thuế NĐ và TLP năm 2000.
04/2000/CT.UBT18/02/2000Về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000, Tổng kết chương trình hành động vì trẻ em 1996 – 2000 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em 2001 – 2010
03/2000/CT.UBT12/01/2000Về việc quản lý giá cả thị trường trong dịpTết Nguyên đán Canh Thìn.
01/2000/CT.UBT04/01/2000Về việc triển khai thực hiện ” Tuần lễ làm việc thiện, việc tốt ”.