Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4443 / 223 trang
20/2003/CT.UB19/12/2003V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004
15/2003/CT.UB15/08/2003Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2003 - 2004
12/2003/CT.UB28/04/2003Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2003
11/2003/CT.UB22/04/2003Về việc tổ chức, thực hành diễn tập (luyện tập) năm 2003 trong khu vực phòng thủ tỉnh.
10/2003/CT.UB22/04/2003Về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/CT-UBND16/04/2008V/v triển khai thực hiện một số giải pháp kiềm chế lạm phát
05/CT-UBND16/04/2008Về việc tăng cường thực hiện chương trình hành động của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
13/2008/QĐ-UBND11/04/2008V/v ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND16/04/2008Về diễn tập 2008 trong khu vực phòng thủ của tỉnh
07/CT-UBND16/04/2007Về diễn tập 2008 trong khu vực phòng thủ của tỉnh
04/CT-UBND10/04/2008V/v các cấp, các ngành liên quan lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương ủy nhiệm thu thuế
12/2008/QĐ-UBND04/04/2008V/v ban hành Quy chế Hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật
11/2008/QĐ-UBND04/04/2008Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
10/2008/QĐ-UBND04/04/2008Ban hành quy chế Bảo vệ BMNN
08/2008/QĐ-UBND03/04/2008Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2008/QĐ-UBND03/04/2008Ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
03/CT-UBND04/04/2008Phát dộng thi đua kỷ niêm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
45/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn tổng biên chế hành chánh, biên chế sự nghiệp năm 2007
44/2006/NQ.HĐND07/12/2006Về việc phê chuẩn bảng giá đất 2007
42/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007.