Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
1766/2005/QĐ.UBND28/07/2005Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình.
1672/2005/QĐ.UBND08/07/2005Về việc đổi tên Hội Hữu nghị các nước thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long
1669/2005/QĐ.UBND08/07/2005Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển đô thị.
136/2005/QĐ.UB24/01/2005Phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
90/CT.UBT30/03/1988Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Ủy Ban Nhân dân các cấp.
07/CT.UBT25/05/1988Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chánh quyền.
16/2008/QĐ-UBND25/06/2008Về việc sửa đổi bổ sung Điều 4 Quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước
02/CT.UBT28/01/1989Thực hiện Quyết định 163/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng,Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam tham gia quản lý Nhà nước.
19/CT.UBT04/08/1990Tăng cường củng cố kiện toàn bộ phận làm công tác Tổ chức chính quyền Huyện - Thị xã
08/CT.UBT09/04/1990Thực hiện Chỉ thị số 01 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xóa nạn mù chữ.
03/CT.UBT13/02/1990Tổ chức thực hiện Chương trình đất.
25/CT.UBT13/12/1991Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chánh - sự nghiệp cấp tỉnh và huyện, thị xã theo Nghị quyết 109/HĐBT và Quyết định 111/ HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.
24/CT.UBT13/12/1991Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo hiểm hỏa hoạn toàn tỉnh.
15/CT.UBT02/08/1991Bảo vệ an toàn lưới điện cao thế.
1/CT.UBT21/05/1992Tổ chức thực hiện luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty trong tỉnh Vĩnh Long.
19/CT.UBT03/12/1992Tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế.
17/CT.UBT03/12/1992Đẩy mạnh tổ chức tấn công các loại tội phạm giữ gìn trật tự xã hội.
15/CT.UBT20/11/1992Triển khai thực hiện pháp lệnh thuế nhà đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT.UBT27/08/1992Xây dựng văn bản pháp quy
01/CT.UBT04/04/1992Tăng cường quản lý việc sản xuất và Nâng cao Chất lượng sản phẩm xây dựng (Gạch, Ngói nung).