Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
1195/2004/QĐ.UB05/07/2004Thành lập Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1151/2004/QĐ.UB05/04/2004Ban hành quy định về công tác hòa giải ở xã, phường, thị trấn và ở cơ sở.
1053/2004/QĐ.UB16/04/2004Thành lập Trung tâm quy hoạch xây dựng Đô thị - Nông thôn Vĩnh Long.
02/2004/QĐ.UB01/02/2004Mở rộng qui mô Trường Trung học cơ sở Mỹ Phước, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít thành trường Trung học cấp 2-3 Mỹ Phước thuộc Sở Giao Dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
341/2005/QĐ.UB24/02/2005Thành lập Ban quản lý, điều hành Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa " tỉnh Vĩnh Long.
329/2005/QĐ.UB23/02/2005Phân cấp quản lý giáo dục bậc Trung học cơ sở.
328/2005/QĐ.UB23/02/2005Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 của tỉnh Vĩnh Long.
321/2005/QĐ.UB22/02/2005Ban hành Đề án Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo Nghị định 171/2004/NĐ.CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.
320/2005/QĐ.UB22/02/2005Ban hành Đề án Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thị theo Nghị định 172/2004/NĐ.CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.
2967/2005/QĐ.UBND21/12/2005V/v Quy định giá các loại đất
2787/2005/QĐ-UBND12/12/2005Về việc quy định công tác văn thư - lưu trữ và quản lý trình bày văn bản
24/2005/QĐ.UB05/01/2005Đặt tên trường Trung học phổ thông Tam Bình.
213/2005/QĐ.UB02/02/2005Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
2093/2005/QĐ.UBND06/09/2005Về việc đổi tên các Đài Truyền thanh huyện - thị xã.
2092/2005/QĐ.UBND06/09/2005Về việc thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long.
2091/2005/QĐ.UBND06/09/2005Về việc thành lập Trường trung học phổ thông Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
2051/2005/QĐ.UBND31/08/2005Về việc quy định chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp.
1809/2005/QĐ.UBND04/08/2005Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
1800/2005/QĐ.UBND02/08/2005Về mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long từ năm học 2005 - 2006 trở đi
1785/2005/QĐ.UBND29/07/2005Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.