Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
3132/2004/QĐ.UB09/07/2004Ban hành Quy chế về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.
3075/2004/QĐ.UB31/08/2004Chuyển Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật từ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em sang Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.
2998/2004/QĐ.UB18/08/2004Phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh.
2996/2004/QĐ.UB18/08/2004Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Vĩnh Long.
2319/2004/QĐ.UB08/10/2004Ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.
2140/2004/QĐ.UB21/07/2004Thu học phí của Trường Trung học Kinh tế Tài chính Vĩnh Long từ năm học 2004 - 2005 trở đi.
192/2004/QĐ.UB13/02/2004Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chánh, biên chế sự nghiệp năm 2004 cho các ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã.
1895/2004/QĐ.UB29/06/2004Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
1718/2004/QĐ.UB15/06/2004Điều chỉnh phần 1 Điều I Quyết dịnh số 590/2004/QĐ-/UB ngày 22/3/2004 vủa UBND tỉnh về quy định bổ sung tỷ lệ % phân chia các khoản thu 3 năm ( 2004 - 2006 ) giữa các cấp ngân sách ở địa phương.
166/2004/QĐ.UB02/05/2004Tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn.
1471/2004/QĐ.UB28/05/2004Phê duyệt đơn giá trong công tác đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất.
1470/2004/QĐ.UB28/05/2004Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn thời kỳ 2001 - 2010
1469/2004/QĐ.UB 28/05/2004Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh thời kỳ 2001 - 2010.
1468/2004/QĐ.UB28/05/2004Phê duyệt đề cương và kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Huyện Vũng Liêm giai đoạn 2003 - 2010.
1467/2004/QĐ.UB28/05/2004Phê duyệt đề cương và kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Huyện Long Hồ giai đoạn 2003 - 2010.
136/2004/QĐ.UB02/02/2004Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long.
1246/2004/QĐ.UB17/05/2004Thành lập Ban Quản Lý Dự án Đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
1222/2004/QĐ.UB05/11/2004Thành lập Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
11/CT-UBND30/06/2008v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2009
1221/2004/QĐ.UB05/11/2004Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - Công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh long