Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1357 / 68 trang
2105/2006/QĐ.UBND24/10/2006Về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.
291/2006/QĐ.UBND22/02/2006Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
410/2006/QĐ.UBND08/03/2006Về việc quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
425/2006/QĐ.UBND08/03/2006Ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
515/2006/QĐ.UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
994/2006/QĐ.UBND15/05/2006Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1759/2006/QĐ-UBND08/09/2006Ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
2098/2006/QĐ-UBND23/10/2006Ban hành quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.
1127/2001/QĐ.UBT08/05/2001V/v: Ban hành quy định về tái định cư tập trung và tái định cư phân tán.
08/2006/CT-UBND24/05/2006Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và quản lý đô thị, xử lý vi phạm theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP, ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg, ngày 28/02/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ
02/2007/QĐ-UBND29/01/2007Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình
05/2007/QĐ-UBND13/03/2007Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/2007/QĐ-UBND13/03/2007Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
02/CT-UBND17/01/2007Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2007
03/CT-UBND29/01/2007Về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2007
05/CT-UBND09/03/2007V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2007 trong khu vực phòng thủ tỉnh
15/CT-UBND09/11/2006Về đẩy mạnh các biện pháp phòng trị dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa và bảo đảm sản xuất cho vụ lúa Đông Xuân 2006-2007 đạt thắng lợi.
02/CT-UBND20/02/2006V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2006 trong khu vực phòng thủ tỉnh
03/CT-UBND27/03/2006V/v: Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
04/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long