Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1357 / 68 trang
1095/2006/QĐ.UBND02/06/2006Về việc Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1382/2006/QĐ.UBND03/07/2006Về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1383/2006/QĐ.UBND03/07/2006Về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Vĩnh Long
1420/2006/QĐ.UBND05/07/2006Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch
1495/2006/QĐ.UBND17/07/2006Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
1568/2006/QĐ.UBND01/08/2006Ban hành Chương trình Hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010"
1599/2006/QĐ.UBND09/08/2006Đính chính Quyết định số 1095/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tình về việc Ban hành mức thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1758/2006/QĐ.UBND08/09/2006V/v Ban hành " Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010 ".
1604/2006/QĐ.UBND09/08/2006Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
1654 /2006/QĐ.UBND23/08/2006Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1655 /2006/QĐ.UBND23/08/2006Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2007/QĐ.UBND24/04/2007Về quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các Trường Đại học Y Dược về công tác ở ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long
1656/2006/QĐ.UBND23/08/2006ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1708/2006/QĐ.UBND30/08/2006Về việc Phê duyệt Đề án “ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2010 ”.
1734/2006/QĐ.UBND05/09/2006Về việc: ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1751/2006/QĐ.UBND07/09/2006Về việc Phê duyệt Đề án “ Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2015 ”.
1783/2006/QĐ.UBND14/09/2006Về việc đính chính Quyết định số: 1568/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010.
203/2006/QĐ.UBND25/01/2006Về việc bổ sung và điều chỉnh bảng giá đất
2050/2006/QĐ.UBND16/10/2006Về việc đính chính văn bản Quyết định số: 1734/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2066/2006/QĐ.UBND17/10/2006Ban hành quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.