Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1332 / 67 trang
15/2022/QĐ-UBND20/05/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14/2022/QĐ-UBND 19/05/2022Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
13/2022/QĐ-UBND13/05/2022Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long.
12/2022/QĐ-UBND06/04/2022Quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
11/2022/QĐ-UBND15/03/2022Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10/2022/QĐ-UBND07/03/2022Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2022/QĐ-UBND07/03/2022Ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2022/QĐ-UBND 02/03/2022QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
07/2022/QĐ-UBND25/02/2022Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
04/2022/QĐ-UBND 27/01/2022Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
06/2022/QĐ-UBND18/02/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
05/2022/QĐ-UBND15/02/2022Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND20/01/2022Phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02/2022/QĐ-UBND 18/01/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2022/QĐ-UBND07/01/2022Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
36/2021/QĐ-UBND27/12/2021V/vban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
38/2021/QĐ-UBND30/12/2021Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
37/2021/QĐ-UBND27/12/2021V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
35/2021/QĐ-UBND21/12/2021Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
34/2021/QĐ-UBND20/12/2021Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021