Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1369 / 69 trang
11/2023/QĐ-UBND30/05/2023Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
10/2023/QĐ-UBND23/05/2023Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
08/CT-UBND09/05/2023Chỉ thị về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/2023/QĐ-UBND 05/05/2023Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
08/2023/QĐ-UBND12/04/2023Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
07/2023/QĐ-UBND07/04/2023Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch và các hoạt động quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/2023/QĐ-UBND 06/04/2023Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
05/2023/QĐ-UBND30/03/2023Sửa đổi Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ- UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
03/2023/QĐ-UBND 10/02/2023Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04/2023/QĐ-UBND13/03/2023Quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2688/QĐ-UBND22/12/2022QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít đến năm 2030
02/2023/QĐ-UBND10/02/2023Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
283430/12/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
01/2023/QĐ-UBND12/01/2023 Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh
38/2022/QĐ-UBND23/12/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
37/2022/QĐ-UBND22/12/2022Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
36/2022/QĐ-UBND 19/12/2022Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
34/2022/QĐ-UBND18/11/2022Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
35/2022/QĐ-UBND 30/11/2022Quyết Định Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
33/2022/QĐ-UBND 11/11/2022Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
ipv6 ready