Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 21 / 2 trang
02/2012/QĐ-UBND07/02/2012Quy định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết TW7 và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2298/QĐ.UBT13/11/1989Xác nhập Ban Giáo dục chuyên nghiệp vào Sở Giáo dục tỉnh Cửu Long.
2140/QĐ.UBT11/09/1989Ban hành qui chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào cảng.
2121/QĐ.UBT31/08/1989Ban hành bản qui định tạm thời về tổ chức Ban nhân dân ấp.
1748/QĐ. UBT19/06/1989Ban hành tạm thời về bộ máy công an xã.
116/QĐ.UBT14/03/1990Thành lập Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long.
74/QĐ.UBT24/03/1991Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 2 cuộc vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và nâng cao trách nhiệm làm mẹ góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng bỏ học.
90/CT.UBT30/03/1988Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Ủy Ban Nhân dân các cấp.
07/CT.UBT25/05/1988Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chánh quyền.
02/CT.UBT28/01/1989Thực hiện Quyết định 163/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng,Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam tham gia quản lý Nhà nước.
19/CT.UBT04/08/1990Tăng cường củng cố kiện toàn bộ phận làm công tác Tổ chức chính quyền Huyện - Thị xã
08/CT.UBT09/04/1990Thực hiện Chỉ thị số 01 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xóa nạn mù chữ.
03/CT.UBT13/02/1990Tổ chức thực hiện Chương trình đất.
25/CT.UBT13/12/1991Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chánh - sự nghiệp cấp tỉnh và huyện, thị xã theo Nghị quyết 109/HĐBT và Quyết định 111/ HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.
24/CT.UBT13/12/1991Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo hiểm hỏa hoạn toàn tỉnh.
15/CT.UBT02/08/1991Bảo vệ an toàn lưới điện cao thế.
06/CT-UBT02/04/1987Tập trung mọi khả năng và lực lượng huy tập cho hết hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
19/CT-UBT17/07/1985Đẩy mạnh công tác phát thanh và sự nghiệp truyền thanh
23/CT.UBT18/09/1984Chấp hành nghiêm chỉnh về việc đặt các trạm kiểm soát trên khâu lưu thông.
01/CT-UBT06/01/1983V/v Chấn chỉnh và kiện toàn Công tác Công văn giấy tờ và Công tác Lưu trữ
ipv6 ready